Ścieżka powrotu

Home Psychoterapia - START Definicja psychoterapii

 

Psychoterapia - współcześnie jest definiowana na wiele różnych sposobów.

 

 • Norcross; psychoterapia jest świadomym i zamierzonym stosowaniem klinicznych i interpersonalnych metod, wywodzących się ze sprawdzonych w psychologii twierdzeń, w celu towarzyszenia ludziom w zmianie lub modyfikacji ich zachowań, schematów poznawczych, emocji i/lub innych osobistych właściwości na takie, które uczestnicy tego procesu uznają za bardziej pożądane.
 • Aleksandrowicz; rozumie psychoterapię jako pewien rodzaj oddziaływań psychologicznych, mających na celu leczenie, tj. usuwanie zaburzeń przeżywanych przez jednostkę lub określanych przez jej otoczenie jako choroba psychiczna.
 • Urban i Ford; podsumowując poglądy różnych autorów na temat istoty psychoterapii, piszą, że jest to w dużej mierze przemyślany i planowany sposób interwencji, w celu modyfikacji lub korekty prezentowanej przez osobę postawy wobec pojawiających się w jej życiu problemów i trudności.
12 czynników leczących występujących w terapii indywidualnej i grupowej według Yaloma:
 • Nadzieja na osiągnięcie zmiany - występuje już w momencie zgłoszenia się na terapię, modyfikując jej przebieg i efekty.
 • Poszerzenie świadomości - zwane też wglądem - to nabywanie nowych informacji o doświadczanych pragnieniach, uczuciach i motywach postępowania.
 • Monitorowanie zachowań - kontrolowanie i śledzenie własnych wyborów i zachowań przez manipulowanie karami i nagrodami.
 • Katharsis, odreagowanie - powtórne przeżycie i wyrażenie traumatycznych przeżyć i doświadczeń.
 • Naśladowanie funkcji terapeuty - posługiwanie się takimi narzędziami badania rzeczywistości jak terapeuta.
 • Uświadomienie egzystencjalne - uświadomienie sobie takich aspektów siebie, które są związane z poczuciem sensu własnego istnienia, cierpienia, samotności.
Czynniki występujące szczególnie w sytuacji terapii grupowej
 • Poczucie podobieństwa - spotkanie osób o podobnych problemach zmniejsza poczucie wyjątkowości na rzecz poczucia podobieństwa
 • Altruizm - przeżycie doświadczeń bycia pomocnym innej osobie poprzez dzielenie się własnym doświadczeniem.
 • Korektywne doświadczenie rodziny pierwotnej - doświadczenie takiej pozycji czy roli w grupie, która jest odmienna od tej doświadczonej w rodzinie.
 • Interpersonalne uczenie się - odbiór informacji zwrotnych udzielanych przez innych członków grupy.
 • Interpersonalne uczenie się - przekaz - udzielanie informacji zwrotnych.
 • Spójność grupy - poczucie atrakcyjności grupy dla wszystkich jej członków.
Za: Helena Sęk, "Psychologia kliniczna",Wydawnictwo Naukowe PWN 2007