Specjalizacja kliniczna

Dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie: psychologia kliniczna

 

Ukończyłam specjalizację z zakresu psychologii klinicznej, odbyłam 27 miesięcy staży oraz zajęcia teoretyczne obejmujące dawny I i II stopień specjalizacji.

Celem kształcenia w ramach specjalizacji jest:

 1. Rozwój wiedzy z zakresu psychologii klinicznej, nauk medycznych i humanistyczno-społecznych umożliwiającej rozumienie i rozwiązywanie problemów psychologicznych osób chorych
 2. Nabywanie i doskonalenie umiejętności wykorzystywania wiedzy w działalności diagnostycznej, terapeutyczno-rehabilitacyjnej, eksperckiej, orzeczniczej.
 3. Nabywanie i doskonalenie wiedzy i umiejętności potrzebnych do stosowania psychologicznych metod terapii.
 4. Rozwój świadomości metodologicznej.
 5. Rozwój wysokich standardów funkcjonowania zawodowego w kontakcie z pacjentem i jego rodziną oraz we współpracy z pracownikami służby zdrowia.
Czas trwania specjalizacji:

Specjalizacja dla osób posiadających tytuł magistra psychologii trwa 5 lat: 2 lata kształcenia specjalizacyjnego podstawowego i 3 lata kształcenia specjalizacyjnego szczegółowego.

Cele kształcenia:
 1. Rozwój wiedzy z zakresu psychologii klinicznej, nauk medycznych i humanistyczno-społecznych umożliwiającej rozumienie i rozwiązywanie problemów psychologicznych osób chorych
 2. Nabywanie i doskonalenie umiejętności wykorzystywania wiedzy w działalności diagnostycznej, terapeutyczno-rehabilitacyjnej, eksperckiej, orzeczniczej.
 3. Nabywanie i doskonalenie wiedzy i umiejętności potrzebnych do stosowania psychologicznych metod terapii.
 4. Rozwój świadomości metodologicznej.
 5. Rozwój wysokich standardów funkcjonowania zawodowego w kontakcie z pacjentem i jego rodziną oraz we współpracy z pracownikami służby zdrowia.

Zakres wiedzy teoretycznej

1. Znajomość podstawowych zagadnień psychologii

 • psychologiczne koncepcje człowieka,
 • biologiczne mechanizmy zachowania,
 • teorie osobowości oraz teorie rozwoju psychicznego,
 • psychologia procesów poznawczych,
 • psychologia emocji, stresu i konfliktu,
 • psychopatologia: zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania,
 • wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej dziecka,
 • wybrane zagadnienia z neurologii klinicznej,
 • podstawowe zagadnienia psychologii zdrowia, psychosomatyki, medycyny behawioralnej,
 • miejsce i rola psychologa w zespole terapeutycznym,
 • aspekty etyczne zawodu psychologa.

2. Znajomość zasad i metod diagnozy psychologicznej

 • wykorzystywanie wiedzy psychologicznej dla formułowania hipotez diagnostycznych
 • znajomość metod diagnozy psychologicznej
 • znajomość zasad doboru metod diagnostycznych dostosowanych do problemów klinicznych
 • znajomość zasad interpretacji wyników uzyskanych w procesie diagnozy psychologicznej.

3. Znajomość podstawowych metod i form psychoterapii oraz sposobów pomocy psychologicznej.

 

STAŻE:

1. Oddział Kliniczny Kliniki Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie - sześć miesięcy, Oddział psychiatryczny.

2. Oddział Kliniczny Kliniki Nefrologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie - trzy miesiące, Oddział Chorób Somatycznych.

3. Odział Kliniczny Kliniki Neurologii i Neurochirurgii Szpitala Uniwersyteckiego - trzy miesiące, Oddział Neurologiczny.

4. Oddział Kliniczny Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie - dwa miesiące, Oddział Psychiatrii dziecięcej.

5. Krakowski Ośrodek Rehabilitacji Wieku Rozwojowego - miesiąc, Oddział pediatryczny.

6. Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Babińskiego - trzy miesiące, Poradnia Zdrowia Psychicznego.

7. Zakład Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie - trzy miesiące, Poradnia Zaburzeń Nerwicowych.

8. Oddział Dzienny Leczenia Chorób Afektywnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie - trzy miesiące, Oddział Rehabilitacyjny i Zespół Leczenia Środowiskowego.

9. Oddział Psychiatrii Sądowej Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Babińskiego - miesiąc, Oddział Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu i Obserwacji Sądowo Psychiatrycznej.

10. Poradnia Uzależnień Szpitala im. Ludwika Rydygiera - Ośrodek Leczenia Osób Uzależnionych.